Sunday, 18 August 2013

korufcia


 mesame sarTulze, oTaxis yvela kuTxeSi sigaretis kvamli trialebda. Cinelma Cinovnikma kidev erTxel moukida, sigaretis bolom ise gaielva TiTqos airekla garedan Semosuli, Tovlis silurjeSi gardamavali siTeTre. sicive nelnela Semococda sawer magidaze, Semdeg iatakze da Semdeg sawolis daWmuWnul nakecebSi mokalaTda, iq, sadac qali ijda.

 Cinur_qarTuli saubris Seuwyveteli nakadi gadaeqsova yinuliviT civ sunTqvas. Tarjimani, Cafskvnili, axalgazrda qali, Salis jemprebSi Cacmuli, zed kidev qurTukiT da SarfiT, Zaldautaneblad cvlida enebs or mamakacs Soris. maTgan erTi Cineli, meore qarTveli, azustebdnen gundis Cinur turneze saboloo detalebs.

qalma SeniSna maTi yurebisas Tu rogor ijda erT-erTi maTgani, win gadaxrili, nerviulad atrialebda mobilurs da gamudmebiT saaTs amowmebda. misi es Jestebi qalis mousvenrobis sababi gaxda. maTSi man raRac niSnebi amoicno da ukve icoda, rom kaci momarTuli iyo saqme bolomde mieyvana. is xvdeboda, Tumca mas erCivna xma ar amoeRo amaze. cudi, despoturi ganwyoba SeiniSneboda. es saxifaTo iyo. 
gancalkevebulad mdgom sarkinigzo kompaniis Senobisaken mimavali gza usityvo daZabulobiT iyo savse. qalma kidev erTxel igrZno, rom  gverds uvlidnen, manipulirebdnen masze da iTrevdnen naxevrad cru da naxevrad dausrulebel Crdilovan saubrebSi. kacis garegnuli fasadi sadRac nelnela qreboda Tu icriceboda. misi simpatiuri Sesaxedaobis qveS bneli Suq-Crdilebi SeniSna qalma. misi xmis mkafioba advilad gasagebi iyo, gansakuTrebiT maSin, rodesac sasowarkveTilad cdilobda aexsna da daemaxsovrebina yvela is tyuili, rac ki aqamde uTqvams misTvis, TiTqos cdilobda gaegrZelebina ndobis, usafrTxoebisa da siyvarulis iluziis Seqmna.

es axal TamaSs gavda. Cinelebs surdaT gundi CineTSi waeyvanaT, iqaur festivalze monawileobis misaRebad, wlis dasawyisSi, Tumca Cineli lideri gardaicvala im wels da maTi vizitic unda gadadebuliyo. ubralod ise moxda, rom isini rogorc gundis mxatvrul direqtors, daukavSirdnen mas, maSin, rodesac qali mis qveyanaSi stumrad iyo. yovel SemTxvevaSi, es ambavi ase Canda, ase varaudobda qali, kacisTvis ki misi kiTxvebi imdenad momabezrebeli iyo, rom arc ki SeewinaaRmdega da acala mas daejerebina sakuTari daskvnebi. Tumca mTeli Sinagani Zala duRda masSi da TiTqos afrTxilebda “frTxilad iyavi, ityueba” da qalis eWvebic masze, Tu ra motivebiT xelmZRvanelobda misi megobari, TandaTan izrdeboda. grZnobda, rom kavSiri mis naTqvamsa da mis zraxvebs Soris sadRac qreboda. is ukve aRaraferSi iyo darwmunebuli.

kaci aSkarad nerviulobda da isic xvdeboda, rom raRac mTlad kargad ver midioda. kaci wamodga da uecrad oTaxSi moqmedeba gamococxlda, Cinelma Cinovnikma gaSmagebiT dauqnia xeli, aniSna isev damjdariyo, TviTon ki telefonis yurmils daswvda, romelic sawolis mopirdapire mxares, sawer magidaze ido. magidaze dagdebul furcelze Caciebulma jRabnam isedac najRabni furceli cifrebiT aavso. musikosi Tavs gadaiqnevda xolme, roca ki  Cineli auCqarebda saubars telefonze anonimur xmasTan. bolos man qals gadaxeda da calybad gaiRima. isini TamaSSi iyvnen.

male marto darCnen. qali, dabneuli, daeloda rodis damSviddeboda, radgan undoda ekiTxa ra moxda. man mozeime RimiliT kbilebSi gamoscra rom xval dabrundebodnen da SeTanxmebas xels moawerdnen, rom gundis TiToeul wevrs 1000 dolars gadauricxavdnen CineTSi mgzavrobis xarjebisaTvis, sadac maT mxolod ori 15 wuTiani koncertis Catareba evalebodaT. “es xom didebulia” Tqva qalma, “am 1000 dolars saxls moaxmar”. kacma ramdenime wlis win saxli SeiZina qalaqis erT-erT SemaRlebul ubanSi, platos ZirSi, da didi siamayiT aCvena qals maTi momavali saxli. bina jer kidev daumTavrebeli iyo da araferi cvlileba da siaxle masSi ori wlis ganmavlobaSi ar momxdara. ubralod, am xnis manZilze mas esmoda erTi da igive “saSobaod iqneba mzad” an “sazafxulod damTavrdeba”.

kacma gaicina. aragulwrfeli da carieli iyo misi sicili. “araaaaa” _ Caecina, “ra saxli, 7000 dolari mrCeba am saqmidan da sxva axali saqmisTvis unda gamoviyeno.” qalma mousvenrad gaxeda mis profils. man ki qarTuli xalxuri musika CarTo da marjvena xeli aayola Tan, TiTqos diriJorobda. “es rogor?” ikiTxa qalma, “rogor da ase, me am fuls mTlianad vinaxav.” maT Soris ufskruli kidev gaizarda.

darCenili dRe TbilisSi manqaniT aqeT-iqeT siaruls dasWirda. is mTeli dRe an telefonze iyo Camokidebuli an kidev sxvadasxva adamians xvdeboda, romlebsac pasportebs arTmevda. saavdrod ganwyobili ca kidev TovliT imuqreboda da misi gaToSili TiTebiT manqanasac yinavda. qali sacodavad ijda Sig, uaryofili, molodinSi, rodis morCeboda kaci mis saqmeebs, is ki, cali fexiT trotuarze mdgomi, beWebSi moxrili, jibeSi xelebCawyobili mas verc ki amCnevda. es Zvirfasi eqvsi dRec, masTan yofnisTvis dagegmili, Tvalsa da xels Sua gaqra.

meore dRes isev iq wavidnen, sigaretiT gakvamlul oTaxSi, sadac is Cafskvnili Tarjimani qali da patara Cineli kaci elodebodnen. amjerad sawoli gaesworebinaT, oTaxis meore boloSi mdgomi saweri magida carieli yavis WiqebiT iyo savse, iatakze ki naxmari erTjeradi xelsaxocebi eyara. man ramdenime dokuments moawera xeli. Semdeg xeli CamoarTves erTmaneTs da cbieri RimiliTa da usulo TvalebiT garigeba Sedga. gundis gamgzavreba momdevno paraskevs igegmeboda, ase, rom saswrafod unda SeetanaT ganacxadebi vizis asaRebad.

dedaqalaqSi gza isev kompaniisken, BMW _s kremisferi tyavis sigaretis kvamliT gaJRenTil salonSi erTob usiamo ram iyo. sara isev ukan ijda, SimSilisa da realobisagan gulisrevis SegrZnebiT Sewuxebuli. misi sayvareli ststereo sistemiT erToboda. ukiTxavad daesakuTra CD fleiers da wamdauwum cvlida simRerebs da mZRolis gaRizianebas arad dagidevdaT. CineTis saelCoSi elodebodnen. samivem usafrTxoebis kontroli gaiara da dokumentebis Sesavsebad magidas Semousxdnen.

man xuT adamians uTxra, aqedan sami kaci iyo da ori qali. swored maT gadasces TavianTi pasportebi wina dRes. is Cqara saubrobda, Seuwyvetlad, yoymanis gareSe da Tan pasportis nomrebs dokumentebSi werda. saram daxmareba SesTavaza, masac Seevso magram man maSinve agdebuli Tavis aqneviT Tavidan moiSora is. Tumca male mixvda, rom am saqmianobas sakmao dro sWirdeboda, ase rom pasta gaugora da bRveriT uTxra “Seavse.” SimSilis, gulisrevis usiamovno da sasowarkveTil SegrZnebas, rom rac SeiZleba swrafad moReboda bolo, man kalami saCqarod aiRo, Seavso rac SeeZlo da ukan miawoda maleve. kacma yvela dokumentis Sevseba yalbi xelmoweriT daasrula.

gasagebia, es Cveulebrivi procedura iyo, qalic Cumad ijda, sibraze ki nelnela izrdeboda. is daZabuli fiqrobda Tu ramdeni saaTi da Zalisxmeva Cado da daxarja da agrZelebda kidev imisaTvis, rom misi gundis wevrebs kanonieri vizebi aeRoT britaneTSi vizitisaTvis. misTvis naTeli gaxda: yvelaferi rasac es kaci akeTebda TaRliToba da korufcia iyo. gaRizianebulma da Tanac SeSfoTebulma gadawyvita ecada warmodgena Seecvala misTvis patiosnebisa da samarTlianobis miseul gagebaze, rogorc ki martoni darCebodnen. Sevsebul dokumentebs aslebi gadauRes da beWdebi dausves. Semdeg Cinelma kacma isini bankisken waiyvana, qali gabrazebuli da SeSfoTebuli, kaci ki mozeime da kmayofili. manqana dabal, jmux SenobasTan gaaCeres. mas uTxres darCeniliyo, is ki Cinel CinovnikTan erTad SenobaSi Sevida. surdaT gadaemowmebinaT CineTis mTavrobis mier ganxorcielebuli finansuri tranzaqcia.

7000 dolari.

qals sunTqva Seekra, roca warmoidgina Tu ras miiRebdnen Cinelebi da am dros ras elodnen isini. isini iRebdnen sicrues da tyuils, xuT mocekvaves da maT “mxatvrul direqtors”. gadaixades aSkarad sxva ramisTvis, iReben ki sul sxvas. qali Tavs mravalSriani sicruis simZimis qveS gasresiliviT grZnobda.

sara didxans dumda. da bolos rodesac isini marto darCnen kacma SeamCnia misi mousvenroba da Cxubi atyda. qali ukve mas Rlida, radgan ar esmoda es yvelaferi rogor xdeboda da gamodioda. kacma xom sul martom gaakeTa yvelaferi, SeTanxmeba, garigeba, ras daeZebda is, namdvilad misi gundis wevrebi iyvnen Tu mocekvaveebi, vin mixvdeboda, Cinelebi xom mainc Rorebi iyvnen. misi xmidan momdinare sisatike qalis simartovis SegrZnebas amZafrebda.

es ar iyo is kaci, vinc mas Seuyvarda.

es ar iyo is kaci, romelic cota xnis win didi siamayiTa da gatacebiT saubrobda mSobliuri qveynis kulturasa da simRerebze. es kaci iyo cru, TaRliTi da qurdi. kacma, romelic mas uyvarda sakmaod mkafiod Tqva erTxel, rom arasodes araferi saerTo eqneboda msgavss unamusobasTan, qalma ki gulubryvilod daujera.

saqarTvelosTan misi nacnobobis manZilze man erTxel ukve igema msgavsi dartyma, razedac misi sayvareli gacofda da daifica, rom is amas arasodes Caidenda.

saram mzera gverdulad gaapara da guli gaeyina. misi profili qvas gavda, civs, ugulos, Carazuls da uemocios.

qals ar scodnia aqamde vin iyo is.

Sarah Cobham August 2013No comments:

Post a Comment