Thursday, 16 May 2013

Be-ing Georgian - translated into Georgian


“yofna, ar-yofna, sakiTxavi ai, es aris”

Cemi goneba sul am frazis irgvliv trialebs. ra aris ramed yofna saerTod? rogor unda gansazRvro sakuTari Tavi? an sxvebs rogor unda ganasazRvrino? sityvebiT? ganwyobiT? kulturiT? simReriT? sakvebiT? SenobebiT? politikiT? sqesiT?
CemTvis es “yofna” Zalian awmyo mimReobaa, Zalian aq da axla, Zalian elementaruli. zogjer sul wyali var xolme, an cecxli anTia CemSi da win mimaqanebs, xan miwis simyare, romelic makavebs da xan ki haeris haerovani miswrafebani. me var ganwyoba, xasiaTi da ZiriTadi Zala. me var Cemi sakuTari sazomi arSini sxvadasxva xasiaTebiT, uflebebiT da araswori qmedebebiT aRsavse da me var siyvaruli. da axla me msoflio moqalaqe var, Tu adamiani, mijaWvuli koleqtiur cnobierebas, romelic erT adgilas didi xnis cxovrebiT yalibdeba? da Cemi yofna warsul kulturazea dafuZnebuli Tu me mTlianad Cemi sakuTari xasiaTiT da pirovnebiT vcxovrob aq, awmyoSi da vZerwav TiToeul dRes, rogorc moCuxCuxe wyaros wyali kveTs da Zerwavs rbili qvis kalapots?
ra aris “yofna”?
ra aris iyo ingliseli, italieli, germaneli, frangi Tu qarTveli?


მე ეს პოსტი ფეისბუქში ვნახე, რომელიც ჩემმა მეგობარმა გამოაქვეყნა. აქაც იგივე კითხვა გაჩნდა: " ჰო, მაგრამ, რას ნიშნავს ეს?"


me gadavxede qarTul medias da elda meca roca wavikiTxe ras werdaDdamien m. ginesi statiaSi_ “movida saqarTveloSi feminizmi?” (1), romelic sakmaod cxadad aCvenebda erT-erTi satelevizio gadacemis “qaluri logika” fonze, rom jer kidev Sorsaa es dro. ( es gadacema Seqmnili da dagegmili iyo imisaTvis, rom eCvenebina mamakacTa “maCoizmis” yvelaze saSineli gamovlineba).
“qaluri logikis” monawile, mwirad Cacmul qalebs, romlebic pasuxs scemdnen Seuracxmyofel kiTxvebs, aRwers ninia kakabaZe:
am programaSi qalebi warmoCenilebi arian absolutur Sterebad, rac kidev ufro xels uwyobs saxifaTo stereotipebis gamyarebas im qveyanaSi, sadac qalebs uyureben, rogorc mamakacebze inteleqtualurad dabla mdgom sqess.
qarTul mediasTan Cemi uerTierToba amisgan aSkarad gansxvavebuli iyo, magram amave dros aseTive ganmsazRvreli. sapatriarqo satelevizio arxze Cemi intervius Cawerisas “miTxres” da Semdeg sul cota, samjer mainc gamimeores gamomecvala tansacmeli da Camecva laviwis Zvlamde daxuruli zedatani, imis SiSiT, rom mis qvemoT xorcis umciresi nawilic ki ar gamoCeniliyo.
 sxvadasxva qalTa saxeebi wamotivtivdeba xolme socialur sivrceSi dro da dro, magram saqarTvelodan wamosuli es saxeebi, romlebic stereotipul qaliSvili/bozis CarCoSi arian sul moqceulebi, SemaSfoTebelia.


ამ სურათს დღეს ფეისბუქზე წავაწყდი, რომელიც ამბობს: არც კი იცი რას ელოდო მისგან. და მართლაც, ამ გოგოს ხომ ხანჯალი უჭირავს.


me vkiTxe Cems das (romelic saganmanaTleblo oficrad muSaobs cixeSi aq, britaneTSi da kargad icis Cemi interesi saqarTvelos mimarT) im sazogadoebis susti nawilisTvis, visTanac mas Sexeba hqonda, ras niSnavda qarTveli da qarTvelad yofna, da Tu hqondaT saerTod amaze raime warmodgena. misma pasuxma SemaZrwuna. yvela patimars, ganurCevlad eris da warmomavlobisa erTi da igive azri hqonda. maTi azriT qarTvelebi arian TavzexelaRebuli, gulqva, Seubralebeli, angariSiani, civi da yvelaze saSineli damnaSaveebi.

radganac sxvadasxva gamocdileba mqonda qarTvelebze da Tan ar mindoda yvela erT qvabSi momexarSa, rogorc amas saqarTveloSi ityvian xolme, TviTon qarTvelebs SevekiTxe “ras niSnavs iyo qarTveli”.
albaT qarTvelad yofna Znelia. kiTxvam bevri Cemi qarTveli megobari aiZula maT awmyosa da warsulze winaaRmdegobrivad, daZabulad efiqraT. zogma, mixvda ra kiTxvis sirTules, amjobina saerTod gaCumebuliyo da miTxra, rom aqamde am sakiTxze ar dafiqrebula da rom es Zalian rTuli sapasuxo iyo.
Zalian bevrjer axsenes suli, xasiaTi da individualoba. “magram es qarTvelad yofnis sawindaria?” vikiTxe. zogma:”es aris emociuroba, miwasTan mijaWvuloba, bunebrioba-o”. “keTili, me maqvs es yvelaferi” gavifiqre, “magram me ara var qarTveli”.
sityva “patriotuli” da “erovnuli” bevrjer gaisma. esec da imis gancxadebac, rom qveyana mudam Seviwroebuli da dapyrobili iyo, rac maTi TqmiT qarTvelad yofnis nawilia, da rac TiTqosda Tavisuflebisa da demokratiisaTvis brZolis daucxromel survils aRvivebda.

patriotuli demokratia? nacionaluri Tavisufleba? hoo, es kidev erTi oqsimoroni.
gasagebia, magram ra axasiaTebs qarTvel pirovnebas, rac mas gansakuTrebuls xdis? vagrZelebdi SekiTxvebis dasmas. ras niSnavs iyo qarTveli?

“musika gansazRvravs amas, musikis ganwyoba” erTma Tqva. “ra tipis?” vikiTxe da maSinve ansambl basianis SesrulebiT, simReris bmuli gaCnda Cems feisbuq kedelze. ooo, kidev erTi winaaRmdegobrivi momenti. mogexsenebaT me warmovadgendi erT konkretul qarTul gunds britaneTSi  3wlis ganmavlobaSi da mivxvdi am sityvebis mniSvnelobas, SesaZloa imitomac, rom me TviTon vmRerivar qarTul xalxur simRerebs da vici sxvadasxva regionebis simeRerebi marTlac, sxvadasxva xasiaTsa da ganwyobas gadmogvcemen. magaliTad, kaxuri simRerebi yurZnis qveynidan, kaxeTidan, gadmogvcemen ufro venaxebSi momuSave xalxis ganwyobilebas maSin, roca svanuri simRerebi gacilebiT ufro uxeSia, Zlieria  da maTSi dominanturia kldis magvari mogugune banebi. esec Tavis mxriv, asaxavs svanur xedebsa da mTebs da svani xalxis mZime fizikur Sromas gadarCenisTvis,  rac sakmaod rTulia mTis xalxisTvis, romlebic Sors cxovroben baris qalaq-soflebidan.

saeklesio simRerebi ki emorCileba mkacrad gansazRvrul wesebs da Tavisufali variaciebi aq ar aris nebadarTuli. es sagaloblebi unda imReros aucileblad sufTa xmis da amave dros sufTa sulis patronma. saubedurod, Cemi mware gamocdilebidan vici ,rom es yovelTvis ase ar xdeba. (2)
“arc ise wminda, rogoric mosalodnelia” es fraza aRwers aSkara TvalTmaqcobas, romelis gamoc ara mxolod me var imedgacruebuli, aramed qarTuli feministuri moZraobac. is gamoxatavs Tavis sibrazes saqarTvelos eklesiis damokidebulebis gamo, gansakuTrebiT qalebis mimarT, romelic SeiZleba gadmoices Semdegnairad: “moiqci, ise rogorc geubnebi da ara ise, rogorc me viqcevi.”
ase rom, radganac kidev sxva ufro konkretuli warmodgenebi mindoda rac SeiZleba meti wamotivtivebuliyo, me isev vsvamdi Cems kiTxvas – ras niSnavs iyo qarTveli? rogori xasiaTi aqvs qarTvels?
da bolos, aseTi pasuxic miviRe:
“ Cven yvelaferSi unikalurebi varT, siyvarulSi, siZulvilSi, sibrZneSi, sisuleleSi, Cven SegviZlia viyoT guluxvebi, Zunwebi, Rirseulebi da uxeSebi, gulRiebi da gautanlebi. versad ipovi sxva ers msoflioSi ase cvalebads da mravalmxrivs. Cven Zalian gviyvars dideba da fuli. Cven SeiZleba adamiani gavkicxoT da saflavSi CavdoT, magram Tayvans vcemT mas sikvdilis Semdeg da zRva yvavilebs mivarTmevT saflavze da gulis amaCuyebel sadRegrZeloebs vityviT mis dakrZalvaze. Cven marTlac varT erT erTi uZvelesi eri dedamiwaze da SegviZlia mTels qveyanaSi vitrabaxoT es da sxva erebi davamdabloT Cvens gverdiT.”
es Wkviani qarTveli qali aris nevrologi (3), romelsac agreTve Zalian bevri ufiqria am kiTxvaze da misi Tanamemamuleebis amoucnob xasiaTze. is wers, rom qarvelis xasiaTi SeiZleba mxolod mis warsulze iyos dafuZnebuli, romelic warmoadgens:

“gardasul ambebs raindobisa da Tavazianobisa, gamoucnobi da Zlieri qalebisa da Seubralebeli vendetebisa.”
rogorc sxva qarTvelebmac miTxres, kargi inteleqtualur – moraluri da WeSmarit – sulieri centraluri xasiaTi am erisa aRaraa dRevandel qarTvelebSi, rusebis xangrZlivi batonobis da maTgan devnis gamo gadagvarda. da rac darCa esaa lamazi da carieli sadRegrZeloebi warsulidan gadmowerilebi. rogorc Cvenma erT-erTma mefem, henri VIII Tavisi awmyo TiTqosda gadawera Tavidan, rodesac aRadgina da gaaideala mrgvali magidis raindebis ambebi ana boleinis mosapoveblad. rogorc keTili mefe halis xateba, romlis awmyoc dafuZnebuli iyo warsul iluziaze.
saqarTveloc igives xom ar akeTebs? saqarTveloc xom ar cdilobs xelaxla gansazRvros da gamoZerwos misi sakuTari saxe, rogorsac is isurvebs msoflio qveynebis gverdiT rom hqondes magram romelic, mis realur SesaZleblobebs aRemateba? es xom ar xdis qarTvel kacs ase rTuls, rom gansazRvro Tu ras niSnavs iyo qarTveli?
es realobas hgavs, da me mgoni amitomac dasWirda raime konkretuli pasuxis mopovebas amdeni dro da CaZieba. albaT esaa Tanamedrove qarTveli _ warsulis gamoZaxili, romelsac mxolod uaryofiTi Tvisebebi gadmoyolia warsulidan.
am “yofnamde” ki iyo simamace, WeSmariti stumarmaspinZloba, tolerantuloba, sibrZne, Semoqmedeba da bunebrivi “mSvenier adamianad yofna”. axla ki ra darCenila TvalSisacemi? uaryofiTi Tvisebebi: sizarmace, gadaWarbebuli Rvinis sma, sufrebi, sadac Seuracxyofas Zalian advilad ayeneben erTmaneTs, carieli sadRegrZeloebi warsul zRaprebze da warmodgena imisa, rom saqarTvelo RmerTis amorCeuli qveyanaa, romlis msgavsic ar moiZebneba misi lamazi bunebis, keTilSobili xalxis, kulturis simdidris, memkvidreobis, istoriisa da warsulis gamo.

araviTari Tavmdabloba.
es yvelaferi laparakobs varaudebze dafuZnebul ukidures qedmaRlobaze.
da amas niSnavs  WeSmaritad “iyo qarTveli?”
me guliTadad vimedovneb rom ara.


No comments:

Post a Comment